Sútaž na facebooku

Úvod Sútaž na facebooku
 

Pravidlá súťaže na Facebooku

Prevádzkovateľ súťaže: Jaroslav Piroš REKMONT Šoltesovej 1686/202 017 01 Považská Bystrica

 IČO: 45 684 251 DIČ: 107 909 0254 Zápis: OÚ Pov. Bystrica, ŽR č. 330-18368

, (ďalej len „prevádzkovateľ).
 
Podmienky účasti v súťaži :Súťažiacim môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá má trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 24.11.2019 do 18.12.2019. V tomto termíne je možné sa prihlásiť do súťaže.

Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom fanúšikovskej stránky na Facebooku.

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže: Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK.

Účel konania súťaže

Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu

Výhra a jej odovzdanie

Predmetom výhry je vŕtacie a sekacie kladivo Parkside PBH 1500

Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený v deň žrebovania, a to formou komentáru zo strany organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

Ak výherca do 48 hodín od vyhlásenia výsledku a kontaktovania súkromnou správou na správu nebude reagovať, alebo výhru odmietne, je organizátor oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže do 14 dní, odkedy výherca poskytol kompletné kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Výsledky súťaže sú konečné. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku

Ochrana osobných údajov Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.
Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá sú zverejnené na stránke www.rekmont.sk a uložené u organizátora súťaže.

 

V Pov.Bystrici dňa 23.11.2019